Budżet Obywatelski

Na czym polega Budżet Obywatelski?

Budżet obywatelski stanowi rodzaj konsultacji społecznych w sprawie wydatkowania części budżetu Gminy Miasta Radomia na wskazane przez mieszkańców naszego miasta propozycje zadań o charakterze lokalnym, które mieszczą się w jej kompetencjach. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą włączyć się osobiście w wybór inwestycji, jakie ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w ramach oddanej do ich dyspozycji części budżetu Miasta.

Jak wyłaniane są projekty do Budżetu Obywatelskiego?

Proces podejmowania decyzji w ramach budżetu podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym mieszkańcy zgłaszają swoje propozycje do budżetu miasta wypełniając specjalny formularz zgłoszeniowy i przesyłają go pod wskazany adres do Urzędu Miejskiego. W formularzu tym wnioskodawcy określają m.in. cele zgłaszanego projektu, jego krótki opis, uzasadnienie realizacji projektu, zakres działania czy szacunkowy kosztorys.

Następnie wszystkie zgłoszone wnioski badane są przez merytoryczne jednostki Urzędu Miejskiego pod kątem możliwości prawnych realizacji inwestycji, gospodarności, możliwości zabezpieczenie środków na obsługę danego pomysłu w latach kolejnych. Zgłoszone projekty nie mogą przekraczać kosztowo środków przeznaczonych w budżecie na ten cel. Lista wszystkich zgłoszonych projektów (zarówno tych spełniających warunki i tych niespełniających wraz z uzasadnieniem) podawana jest do wiadomości publicznej.

Drugi etap obejmuje głosowanie mieszkańców nad zgłoszonymi i zweryfikowanymi projektami na specjalnych kartach do głosowania w wyznaczonych w mieście miejscach. Głosować mogą mieszkańcy Radomia po okazaniu dowodu osobistego. Projekty, które uzyskają największą liczbę głosów zostają wprowadzone do budżetu na kolejny rok. Wybrane zostają kolejno projekty z największą liczbą głosów aż do wyczerpania przeznaczonych na ich realizację środków budżetowych.

 Zapraszam do współpracy!

Dodaj komentarz